49 โรงเรียน

อ.เมืองลำปาง

20 โรงเรียน

อ.ห้างฉัตร

27 โรงเรียน

อ.งาว

19 โรงเรียน

อ.แม่เมาะ

รวมจำนวนบุคลากร

Last Update 10 Jun 2019
รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 1,551 คน

รวมจำนวนบุคลากร สพป.  73 คน
ข้าราชการครู
978 คน
พนักงานราชการ
16 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
270 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
27 คน
ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
196 คน
ลูกจ้างประจำ
64 คน

แผนที่

แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
[คำนวณหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด]
รายชื่อโรงเรียน (115 แห่ง)