ข้อมูลบุคลากร สพป.

ข้อมูลบุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลบุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1 74 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ พนักงานพิมพ์ดีดจัตวา
2 ว่าที่ร้อยตรีพัชรี ประมาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 นางสาวเสาวรีย์ ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ
4 นายเดชา ป้องแก้วน้อย บุคลากรทั่วไป
5 นางสาวปิยธิดา แผ่นคำ นักทรัพยากรบุคคล
6 นางสาวอรพินท์ ทาเครือ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
7 นางสาวจารุภา ไชยวิเศษ นักวิชาการศึกษา
8 นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9 นางอารีวรรณ ประสาน นักวิชาการศึกษา
10 นางพวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 นายประสาน ต้นมณี บุคลากรทั่วไป
12 นางอาทิตยา กิมาคม นักวิชาการเงินและบัญชี
13 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ นักจัดการงานทั่วไป
14 นางสถิตย์ ใจกล้า นักทรัพยากรบุคคล
15 นางกัญญาพัชร์ สุขประชาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล
16 นางอรพิณ กองคำบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี
17 นางจรรยา คำโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
18 นายสมพร จิตมั่น ช่างไฟฟ้า
19 นางผุสดี ยอดเรือน นักวิชาการศึกษา
20 นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ศึกษานิเทศก์
21 นายนิคม อินต๊ะรัตน์ ช่างไฟฟ้า
22 นางกนกทิพย์ ศรีคำ นักวิชาการศึกษา
23 นางชีวพร สุริยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24 นางสาวกนกพร โกษาวัง นักประชาสัมพันธ์
25 นางธิดารัตน์ บุตรเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการ
26 นางสาวปริญญา ไชยวรรณ นักวิชาการพัสดุ
27 นางจันทร์จิรา องอาจ พง.บัญชีจัตวา-ตรี
28 นายอรรถพร เถิ้มแก้ว ช่างไฟฟ้า
29 นางสาววิไลพร พิจอมบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี
30 นางรุ่งนภา เครือคำหล่อ นักวิชาการพัสดุ
31 นายจีรวัฒน์ อุดหมอ บุคลากรทั่วไป
32 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์
33 นางสมศรี ต้นโนนเชียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
34 นางสาวปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
35 นางลำดวน เปล่งแสงทอง นักทรัพยากรบุคคล
36 นางสาวสังเวียร เดชะวงค์ บุคลากรทั่วไป
37 นางสาวจิราพร วงค์คำ นิติกร
38 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
39 นางดวงจันทร์ คำเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี
40 นายณรงค์ คำเป็ก ช่างไฟฟ้า
41 นายสนอง เสาร์พันธุ์คำ ช่างไฟฟ้า
42 นายอินจันทร์ สมศรี ช่างไฟฟ้า
43 นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะ ศึกษานิเทศก์
44 นางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์
45 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์
46 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์
47 นายไสว สูตรเลข ช่างไฟฟ้า
48 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์
49 นายรุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา นิติกร
50 นางกรรณิกา เปี้ยปลูก เจ้าพนักงานธุรการ
51 นางสุปราณี กิ่งก้ำ เจ้าพนักงานธุรการ
52 นางบุญมาก เครือระยา บุคลากรทั่วไป
53 นางพิมพ์พร สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
54 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ศึกษานิเทศก์
55 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
56 นางกุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุล นักจัดการงานทั่วไป
57 นางขวัญฤดี แสนอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ
58 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
59 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์
60 นายสวิง หน่อวงศ์ ช่างไฟฟ้า
61 นายสมบัติ ชมภูทวีป ช่างไฟฟ้า
62 นางอรัญญา นาคะปรีชา นักวิชาการศึกษา
63 นางปนัดดา โปชัยคุปต์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
64 นางสาวแววดาว นันทวงศ์ นิติกร
65 นางสาวสุดากานต์ ไชยรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
66 นางสาวศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา นักทรัพยากรบุคคล
67 นายเกรียงศักดิ์ มีเพียร บุคลากรทั่วไป
68 นางกัลยา มีเมือง นักจัดการงานทั่วไป
69 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์
70 นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
71 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
72 นางเสาวนีย์ วรรณศรี พนักงานพิมพ์ดีดจัตวา
73 นางสุภาณี ฟังอารมณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
74 นางศรีจันทร์ ทรายใจ ศึกษานิเทศก์