ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  

  

  

  


>>  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

>>  รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ร.ร.พื้นที่สูง 
      (งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

>>  รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ 2564 รร.คุณภาพประจำตำบล   
      (งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

>>  รายงานตั้งงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ร.ร. ประชารัฐ รุ่น 2

>> รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มโรงเรียนที่มีการควบรวม
      (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

>>  รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ(งบดำเนินงาน) 

>>  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง 

>> ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ขายทอดตลาด

>>  การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ลำปาง เขต 1

>>  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
          การจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 ปีงบประมาณ 2562

การมีส่วนร่วม เผยแพร่โดย : DLICT View : 583


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563)
อำเภอเมือง 48 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
 • กลุ่มเครือข่ายชมพูทอง
 • กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์
 • กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนตาน
 • กลุ่มเครือข่ายอนันตยศ
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองยาวแม่สัน
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2
 •  
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนงาว
 • กลุ่มเครือข่ายผาไท
 •  
 •  
 •  
เปิดดู