สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียดโดยย่อ : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
กับ คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของสกนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(กิจกรรมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต)

(กิจกรรมการปลูกฝังวิธีคิดและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม) 
ประจำปงงบประมาณ พศศศ ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 11 ก.ค. 62 523