สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียดโดยย่อ : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาพข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 กับองค์กรต่างๆ


ดูภาพข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สพป.ลำปาง เขต 1 กับองค์การภายนอกการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของสกนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(กิจกรรมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต)

(กิจกรรมการปลูกฝังวิธีคิดและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม) 
ประจำปงงบประมาณ พศศศ ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 15 ก.ค. 62 560