สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
รายละเอียดโดยย่อ : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
จะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส


ดาวน์โหลดสรุปผลการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1-2)

ดาวน์โหลดรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประมาณประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2 งบบริหารจัดการเขตพื้นที่)

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 08 ก.ค. 62 232