สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
รายละเอียดโดยย่อ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส จะต้อง มีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

รายงานกำกับติดตามดูแลรายงานผลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1-2 (1ตค61 30มิย62)
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 08 ก.ค. 62 257