สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน
รายละเอียดโดยย่อ : โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มนโยบายและแผน

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7. หน่วยตรวจสอบภายใน

8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 10 ก.ค. 62 654