สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)

ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้บริหาร

1

52010001

วัดหลวงวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์

2

52010002

วัดพระเจ้านั่งแท่น

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ

3

52010005

บ้านกาศเมฆ

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์

4

52010006

บ้านศรีหมวดเกล้า

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประชัน กุญชร

5

52010007

บ้านหนองยาง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

6

52010009

บ้านโทกหัวช้าง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์

7

52010012

ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวินัย แป้นน้อย

8

52010015

บ้านหมอสม

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

9

52010016

บ้านสำเภา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสุวิทย์ สมทราย

10

52010021

อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์

11

52010023

ธงชัยวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสุทิน จันทรวรเชตต์

12

52010024

บ้านทุ่งฝาย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางมณีวรรณ นกเจริญ

13

52010025

บ้านท่าโทก

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

14

52010029

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประกาศิต สิงห์หล้า

15

52010031

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายมนัส แก้วมิตร

16

52010034

วัดน้ำโท้ง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ

17

52010042

บ้านห้วยเป้ง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

18

52010043

ทุ่งฝางวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา

19

52010044

วัดค่ากลาง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์

20

52010045

วัดทุ่งโจ้

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์

21

52010046

บ้านสบค่อม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์

22

52010047

บ้านบ่อหิน

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

23

52010048

วัดบ้านเป้า

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

24

52010051

แม่ก๋งวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ

25

52010052

บ้านแม่อาง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสาวอรุณี แก้วมา

26

52010054

วัดศรีปรีดานุเคราะห์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายเธวิญ เย็นใจ

27

52010055

สบมายสามัคคีวิทยา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายธนิต ลาลุน

28

52010056

บ้านหัวทุ่ง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพิศาล เครือทนุ

29

52010059

วัดเสด็จ

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายบพิตร ศิริรัตน์

30

52010060

ชุมชนบ้านทราย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสัมฤทธิ์ กอไธสง

31

52010061

บ้านทรายมูล

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายปัญญา ใจหาญ

32

52010063

บ้านจำค่า

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์

33

52010064

บ้านเอื้อม

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

34

52010065

บ้านทุ่งกล้วย

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

35

52010066

วัดบ้านฮ่อง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางอรพรรณ ทองธิราช

36

52010069

วัดบ้านสัก

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสุรชัย กิมาคม

37

52010070

บ้านแม่เฟือง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา

38

52010071

บ้านหมากหัววัง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประสิทธิ์ เตชะ

39

52010072

บ้านบุญนาค

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายณรงค์ ใจอ้าย

40

52010073

วัดบ้านแลง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายนิยม เกตุวงค์

41

52010075

วัดนาน้อย

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

42

52010077

บ้านกาด

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

43

52010078

บ้านทุ่งกู่ด้าย

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

44

52010079

บ้านป่าตันกุมเมือง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายบุญสนอง แก้วประเทศ

45

52010082

วัดต้นต้อง

ประถมศึกษา

-

46

52010083

บ้านไร่(ประชาสามัคคี)

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

47

52010084

พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางปนัดดา เข็มนาค

48

52010085

บ้านปงวัง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายวิกร จันหอม

49

52010088

บ้านปงสนุก

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายชำนาญ แสงจันทร์

50

52010089

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์

51

52010090

กอรวกพิทยาสรรค์

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสุภาพ หงส์สามสิบเจ็ด

52

52010091

บ้านทาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

53

52010092

บ้านวังตม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางลัดดา ท้วมไชยนาม

54

52010093

บ้านนาแช่

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายบุญเรือง นันตะกูล

55

52010094

บ้านปงแท่น

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

56

52010095

บ้านนาสัก

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายมณฑล อินเจือจันทร์

57

52010096

บ้านแม่หล่วง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

58

52010098

บ้านใหม่รัตนโกสินทร์

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวัฒนา บุญละคร

59

52010099

บ้านแม่จาง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ

60

52010100

วัดสบจาง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายนพดล ยอดวงศ์

61

52010101

วัดท่าสี

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายยงเกียรติ อินทรเดช

62

52010104

บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง

ประถมศึกษา

-

63

52010105

บ้านจำปุย

ประถมศึกษา

-

64

52010106

บ้านแม่ส้าน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพรหมมิฬ ยะนะโย

65

52010107

วัดหัวฝาย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอานนท์ จันทรมณี

66

52010108

บ้านเวียงหงส์ล้านนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

67

52010109

วัดบ้านแขม

ประถมศึกษา

นายเฉลิม สิงห์แก้ว

68

52010110

อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล

69

52010113

สบป้าดวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน

70

52010114

บ้านสบเติ๋น

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางศศธร เขาเรียง

71

52010116

สบเมาะวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

-

72

52010120

แม่แป้นวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายเชาเร กันอิน

73

52010121

แม่ฮ่างวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว

74

52010123

บ้านโป่ง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

75

52010124

บ้านสบพลึง

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมเกียรติ กันไชยา

76

52010125

บ้านใหม่

อนุบาล-ประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม

77

52010127

ชุมชนบ้านร้อง

ประถมศึกษา

-

78

52010128

บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110

ประถมศึกษา

นายมานพ สิทธิกูลนะ

79

52010129

บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว

ประถมศึกษา

-

80

52010130

ผาแดงวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางธัญชนก จันทรศร

81

52010131

บ้านแม่งาวใต้

ประถมศึกษา

นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล

82

52010132

บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า

ประถมศึกษา

นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล

83

52010134

บ้านหวด

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสมเจตน์ ไปเร็ว

84

52010135

ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

-

85

52010136

บ้านปางหละ

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

86

52010138

ชุมชนบ้านแหง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

87

52010140

บ้านบ่อห้อ

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายเจริญ อุทานันท์

88

52010143

บ้านห้วยหก

ประถมศึกษา

-

89

52010145

บ้านอ้อน

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวีรยุทธ์ ควรคิด

90

52010147

บ้านแม่กวัก

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

91

52010149

บ้านห้วยอูน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์

92

52010150

บ้านขุนแหง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

93

52010153

บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวรริทธิ์ กันชาติ

94

52010155

บ้านแม่ตีบ

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชัยวัฒน์ ศรีธิ

95

52010156

บ้านงิ้วงาม

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

96

52010157

บ้านทุ่ง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสมคิด ดอนมอญ

97

52010159

บ้านหลวงใต้

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง

98

52010162

บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

99

52010163

อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว

100

52010164

ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางอรพิน ไชยโวหาร

101

52010169

บ้านสัน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายจรัส แก้วหนองแสง

102

52010170

บ้านเหล่า

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายนิสัย ธรรมไชย

103

52010171

เมืองยาววิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา

104

52010172

บ้านเวียงเหนือ

ประถมศึกษา

-

105

52010173

ชุมชนบ้านสันกำแพง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสมบัติ สุตา

106

52010176

บ้านป่าเหียง

ประถมศึกษา

-

107

52010177

บ้านโป่งขวาก

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายศักดิ์ นามะเสน

108

52010178

บ้านหัวทุ่ง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอนันต์ เงาเดช

109

52010180

บ้านปันเต้า

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

110

52010182

บ้านทุ่งหก

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายกุศล ต๊ะมะโน

111

52010183

บ้านทุ่งผา

ประถมศึกษา

-

112

52010184

บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายศิวะชัย พรหมจันทร์

113

52010185

บ้านยางอ้อย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายวิทยา กิติกาศ

114

52010186

บ้านทุ่งเกวียน

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

115

52010188

บ้านดอนหัววัง

อนุบาล-ประถมศึกษา

-

116

52010189

บ้านสันทราย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายศักดิ์ แสงบุญเรือง

117

52010190

ทุ่งหนองขามวิทยา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชาติณรงค์ มณีมูล

118

52010194

บ้านปันง้าว

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางพิมพร ไชยตา

119

52010195

อนุบาลห้างฉัตร

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายชัยชนะ สมหวัง

120

52010196

ชุมชนบ้านแม่ฮาว

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพิชัย สดเอี่ยม

 

ข้อมูล : ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด เผยแพร่โดย : administrator View : 424