สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1...


บริการข้อมูล

Download เอกสาร
ลำดับที่ รายการ View
1 รายงานผล NT 61
2 รายงานผล O-NET ป.6,ม.3 47
3 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป.1 (Reading Test : RT) 57
4 เกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ 56
5 เครื่องมือนิเทศ 91
6 คู่มือการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ เอ พี ไอ ซี อี (APICE Model) 70
7 เอกสารประกอบการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 62
8 เอกสารคู่มือกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 75
9 แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ 14
10 แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลังการนำหลักสูตรไปใช้ 13
11 แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 11
12 รายงานการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 ครั้งที่ 4 11
13 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา 11

เกี่ยวกับเรา
กลับหน้าเว็บเขตพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 2
 วันนี้ 140
 เมื่อวานนี้ 106
 เดือนนี้ 5,209
 ปีนี้ 13,884
 รวมทั้งหมด 26,285
Record: 344 (21.02.2020)
( Counter 30-03-2020 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง