สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


บริการข้อมูล

++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุรภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าสงมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุรภาพ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 5 จัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วร่วมจากทุกภาคส่วน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย
The organiztion anbd quality of basic aducation through the application of Thai balues.

ค่านิยม (Values)
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
To achieve effective outcomes through good governance.

อัตลักษณ์ (Identity)
บริการดี มีมนุษยสัมพันธ์
To deliver high-quality service through effective interpersonal relations.

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
องค์กรดีมีคุณภาพ
An organization of the highest quality.

พันธกิจ (Missions)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างแนวร่วมการกำกับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของโรงเรียนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอำนาจความรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

 

 

 

ข้อมูล : ++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น เผยแพร่โดย : View : 185
เกี่ยวกับเรา
++ โครงสร้างหน่วยงาน ++ ข้อมูลผู้บริหาร ++ อำนาจหน้าที่ ++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ++ ข้อมูลการติดต่อ ++ แผนที่หน่วยงาน ++ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ++ ปฏิทินการดำเนินงาน ++ ประวัติสำนักงาน
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 2
 วันนี้ 30
 เมื่อวานนี้ 107
 เดือนนี้ 2,957
 ปีนี้ 2,957
 รวมทั้งหมด 15,358
Record: 218 (24.01.2020)
( Counter 26-01-2020 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง