สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1...


บริการข้อมูล

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร

ห้องนิเทศออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มเครือข่าย แม่ตุ๋ย

นางพรนิภา  ยศบุญเรือง

ห้องนิเทศออนไลน์

 หน้าที่รับผิดชอบ
งานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ(NT)
งานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มเครือข่าย ชมพูทอง
เมืองเขลางค์

  

 

ดร.วิมล  ปวนปันวงศ์

ห้องนิเทศออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ
งานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
งานบันทึกข้อมูลโดยโปรแกรม SchoolMIS
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน


ข้อมูล : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เผยแพร่โดย : View : 150

เกี่ยวกับเรา
กลับหน้าเว็บเขตพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 3
 วันนี้ 135
 เมื่อวานนี้ 106
 เดือนนี้ 5,204
 ปีนี้ 13,879
 รวมทั้งหมด 26,280
Record: 344 (21.02.2020)
( Counter 30-03-2020 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง